Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:  

 1. administratorem danych osobowych jest Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, ul. Bronisława Czecha 9/11, 05-402 Otwock, reprezentowany w diecezji warszawsko-praskiej przez siostrę Emilię (M. Emilianę) Buława, e-mail: s.emiliana@szensztat.pl;
 2. pytania i uwagi do administratora danych można kierować na adres: ul. Bronisława Czecha 9/11; 05-402 Otwock; e-mail: siostry@szensztat.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych – apostolskich, formacyjnych i statystycznych w Ruchu Szensztackim;
 4. podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda wyrażona podczas rejestracji;
 5. odbiorcą danych osobowych jest Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku;
 6. dane osobowe mogą być przekazane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Niemcy), jedynie w celach statystycznych;
 7. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Festiwalu Młodzieży Szensztackiej, a następnie archiwizowane;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych osoby niepełnoletniej, której jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa we wspomnianym wyżej Festiwalu Młodzieży Szensztackiej.